top of page

VIÐTØKUR

Viðtøkur hjá felagnum eru sambært viðtøkunum hjá Scleroseforeningen

Forretningsorden for Scleroseforeningens Lokalafdelinger

§ 1

1.1. Forretningsordenens hjemmel

Denne forretningsorden oprettes i henhold til Foreningens vedtægter § 5.


§ 2

2.1. Tiltrædelse af forretningsordenen

Nye medlemmer af lokalafdelingsbestyrelsen skal underskrive et eksemplar af forretningsorde- nen, der skal opbevares i lokalafdelingens arkiv.


§ 3

3.1. Medlemmer

Lokalafdelingens medlemmer er de i lokalafdelingens område hjemmehørende medlemmer af Foreningen.


§ 4

  1. Formål og opgaver

Lokalafdelingen repræsenterer Foreningen i lokalområdet og skal:

   1. afholde arrangementer for medlemmer med sclerose i alle aldersgrupper og pårørende til disse af oplysende og underholdende karakter, samt være netværk for afdelingens med- lemmer,

   2. sikre bedst muligt kendskab til sygdommen, lokalafdelingen og Foreningen ved informati- on,

   3. ved landsdækkende og lokale indsamlinger og aktiviteter bidrage til finansiering af afdelin- gens arbejde og Foreningens aktiviteter,

   4. engagere sig i lokal handicappolitik, fx i samarbejde med DH’s lokalafdelinger m.v.

   5. deltage i de officielle møder foreningen afholder for lokalafdelingerne.

   6. årligt at udarbejde en samarbejdsaftale med deres organisationskonsulent.


Lokalafdelingerne skal sikre og støtte samarbejde med andre lokalafdelinger og Foreningen i øvrigt.


Lokalafdelingen påtager sig de opgaver, som der i lokalafdelingsbestyrelsen, samt ved involve- ring af andre frivillige, er ressourcer til.


  1. Arbejdsgrupper

Lokalafdelingsbestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper, fx en netværksgruppe, en indsam- lings- og synlighedsgruppe og en lokalpolitikgruppe.


Grupperne samarbejder på landsplan med Foreningens Netværksudvalg, Kommunikationsud- valg, Social- og handicappolitisk udvalg, Sundhedspolitisk udvalg og Ungepanel.

§ 5

  1. Lokalafdelingsbestyrelsens sammensætning og valg

Lokalafdelingen ledes af en bestyrelse på min. 5 og maks. 7 medlemmer, der alle vælges for to år.


Der er valg hvert år. I lige år vælges formand og 2-3 øvrige bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges kassereren og 1-2 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det er således kun formand og kas- serer, der vælges til en fast post.


De årsmødevalgte medlemmer kan udpege flere medlemmer til arbejdsgrupper. De valgte samarbejder på landsplan med foreningens Info- og PR udvalg, Social- og handicappolitisk udvalg, Sundhedspolitisk udvalg og Netværksudvalg.


På årsmøderne vælges 1 eller flere suppleanter for de årsmødevalgte bestyrelsesmedlemmer. Fratræder et årsmødevalgt bestyrelsesmedlem indenfor vedkommendes valgperiode, indtræ- der en suppleant. Er der ingen suppleant, som kan indtræde i lokalafdelingsbestyrelsen, kan denne udpege et nyt medlem. Suppleanter og medlemmer, der er udpeget af lokalafdelings- bestyrelsen, er bestyrelsesmedlemmer indtil det følgende ordinære årsmøde.


1 revisor vælges for et år ad gangen. Revisoren, der ikke må være medlem af lokalafdelings- bestyrelsen, skal have regnskabet til gennemsyn senest 14 dage før årsmødet.


Når lokalafdelingsbestyrelsen er fuldtallig, konstituerer den sig med en næstformand.


Mindst 2 af de 7 lokalafdelingsbestyrelsesmedlemmer skal vælges blandt medlemmer med sclerose.

Hvis lokalafdelingen midlertidigt ikke kan leve op til kravet om at 2 bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer med sclerose, kan Hovedbestyrelsen søges om dispensation.


Scleroseforeningen tilstræber hele tiden at have ”rette person på rette post”. I overensstemmelse hermed er lokalafdelingsbestyrelsen opmærksom på jævnlig rekruttering af nye bestyrelsesmed- lemmer.


  1. Ungekontakter

Lokalafdelingen udpeger, der hvor der er interesse for det, en ungekontakt under 40 år for to år ad gangen. Vedkommende varetager yngre mennesker med scleroses interesser i området.


  1. Afholdelse af møder

Lokalafdelingsbestyrelsen holder møde, når formanden skønner det nødvendigt, og når det forlan- ges af 1/3 af lokalafdelingsbestyrelsens medlemmer eller af revisor. Der bør årligt afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder.


  1. Årlig mødeplan

Lokalafdelingsformanden sørger for, at der udarbejdes en mødeplan.


  1. Varsel

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med mindst en uges varsel. Forud for mødets afholdelse skal lokalafdelingsbestyrelsen have tilsendt dagsorden for mødet samt det for behandling af dags- ordenen nødvendige regnskabs- og bilagsmateriale.

Indkaldelse kan, hvor forholdene tilsiger det, ske med kortere varsel.

  1. Beslutning uden møde

I ekstraordinære tilfælde, hvor afholdelse af bestyrelsesmøde efter formandens opfattelse ikke kan afventes, kan lokalafdelingsbestyrelsen træffe beslutning ved skriftlig (herunder e-post) el- ler telefonisk afstemning blandt bestyrelsesmedlemmerne.


§ 6

  1. Mødeledelse

Formanden eller næstformand leder bestyrelsesmøderne.


  1. Beslutninger

Lokalafdelingsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmer- ne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt fler- tal. I tilfælde af stemmelighed er formandens og i dennes forfald næstformandens stemme afgøren- de.


  1. Inhabilitet

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål, vedkomne har væsentlig, personlig eller økonomisk interesse i.


6.4 Et bestyrelsesmedlem er alene bundet af sin overbevisning.


  1. Loyalitet

Lokalafdelingsbestyrelsen skal agere loyalt i forhold til de af delegeretforsamlingen og hovedbesty- relsen trufne beslutninger.


  1. Vurdering af lokalafdelingsbestyrelsens arbejde

Lokalafdelingsbestyrelsen drøfter én gang årligt bistået af organisationskonsulenten bestyrelses- arbejdets effektivitet og samarbejdet i lokalafdelingsbestyrelsen i øvrigt. Drøftelsen kan ske på grundlag af en vurdering af såvel det enkelte medlem som lokalafdelingsbestyrelsen som helhed.


  1. Tegning

   1. Lokalafdelingen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. Alle betalingsbilag skal være atte- steret af to bestyrelsesmedlemmer, fortrinsvis af formanden og et bestyrelsesmedlem.


   1. Uanset § 6.7.1 kan lokalafdelingens formand og et andet bestyrelsesmedlem end kassereren give kassereren fuldmagt til at tegne lokalafdelingens bankkonto. Sådan fuldmagt er betinget af, at banken instrueres om at sende kopi af kontoudtog og øvrige meddelelser fra banken til kontohaver til lokalafdelingens formand på dennes adresse, og at kontoudtog fremsendes hver måned eller of- tere.


   1. Kassererens dispositioner over større beløb end kr. 5.000 over lokalafdelingens bankkonto ved brug af en i henhold til § 6.7.2 udstedt fuldmagt er betinget af, at et andet bestyrelsesmedlem på forhånd skriftligt har godkendt dispositionen. Formanden kan godkende dispositionen pr. e-mail.§ 7

  1. Referater

Sekretæren sørger for, at der tages referat af bestyrelsesmøderne, hvoraf skal fremgå a) hvem der har deltaget, b) mødets dagsorden og c) trufne beslutninger.

  1. Opbevaring

Et eksemplar af referatet skal forsynes med formandens underskrift og opbevares i lokalafdelin- gens arkiv.


  1. Modtagelse af referat.

Lokalafdelingsbestyrelsens medlemmer og Foreningens sekretariat skal have tilsendt referatet senest 14 dage efter mødet.


  1. Uenighed

Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i lokalafdelingsbestyrelsens beslutning, kan kræve dette ført til referat.

§ 8

  1. Fortrolighed

Lokalafdelingsbestyrelsens medlemmer skal behandle person– og foreningsfølsomme oplysnin- ger, som kommer dem i hænde i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer, som fortrolige.


  1. Tavshedspligt

Straffelovens § 264d

Lokalafdelingens bestyrelses medlemmer hører under Straffelovens § 264d, der regulerer private personers videregivelse af fortrolige oplysninger om en anden person. Efter bestemmelsen må meddelelser vedrørende en andens private forhold ikke uberettiget videregives.


Fortrolige oplysninger

Private, frivillige organisationer er omfattet af denne bestemmelse og vil derfor have tavshedspligt med hensyn til de fortrolige oplysninger, som frivillige sommetider får i forbindelse med arbejdet, fx ved gennemgang af medlemslister og ved samtale med medlemmerne.


Tavshedspligten er også gældende efter man har forladt bestyrelsesarbejdet


§ 9

  1. Årsmøde

Der afholdes ordinært årsmøde hvert år i januar kvartal.


Indkaldelse til årsmøde annonceres på foreningens og på lokalafdelingens hjemmesider senest 3 uger før afholdelse af årsmødet.


Dagsordenen for det ordinære årsmøde skal indeholde følgende:


   1. Valg af dirigent

   2. Lokalafdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år

   3. Godkendelse af årsrapport

   4. Lokalafdelingens bestyrelsens forslag til handlingsplan

   5. Godkendelse af budget

   6. Indkomne forslag

   7. Valg af formand og 2-3 bestyrelsesmedlemmer i lige år. Valg af kasserer og 1-2 besty- relsesmedlemmer i ulige år.

   8. Valg af suppleanter samt udpegning af medlemmer til arbejdsgrupper. Suppleanter vælges for et år af gangen.

   9. Valg af revisor.

   10. I lige år: Information om opstilling og procedure til valg af regionsrepræsentant i Ho- vedbestyrelsen og udvalg.

   11. Eventuelt.


Ekstraordinært årsmøde afholdes med mindst 14 dages varsel, når lokalafdelingsbestyrelsen fin- der det påkrævet, eller når 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom til lokalafde- lingsbestyrelsen.


Årsmødet er beslutningsdygtigt, når det er lovligt indkaldt.


§ 10 Økonomi

  1. Foreningen kan efter hovedbestyrelsens beslutning yde tilskud til lokalafdelingen og lokalafdelin- gen kan uafhængigt af eventuelle tilskud - søge en aktivitetspulje, der administreres efter regler, der fastsættes af Foreningens netværksudvalg.


  1. Det forventes, at lokalafdelingen søger de lokale offentlige midler, der er til rådighed.


  1. Foreningen udvikler løbende koncepter til events mv., som gøres tilgængelige for lokalafdelinger- ne, der bør benytte sig deraf, ligesom lokalafdelingerne bør arrangere koncerter og rap om kap mv., alt med henblik på indtjening.


  1. Overskud fra eksterne arrangementer, dvs. arrangementer, som andre end Foreningens medle m- mer kan deltage i arrangeret af lokalafdelingen, deles med 50 % til lokalafdelingen og 50% til for- eningen. De første 3000 kr. tilfalder dog altid lokalafdelingen. Derved medvirker lokalafdelingerne samtidig til at finansiere såvel de lokale som landsdækkende aktiviteter.


   1. Fordeling af overskud fra events/indsamlinger, der igangsættes af foreningen er ikke underlagt fordelingen i §10.4. Fordelingen er beskrevet i de respektive beskrivelser af event og indsamlinger.


  1. Foreningen dækker - efter forudgående aftale med Netværksudvalget og efter retningslinjer, der fastsættes af hovedbestyrelsen, underskud, der måtte blive resultatet af et arrangement, som en lokalafdeling har afviklet med henblik på indtjening.


  1. Lokalafdelingen må ikke oprette eller indbetale til fonde eller kapitalopsamlende konti.


§ 11 Beretning og regnskab

11.1 Lokalafdelingsbestyrelsen skal hvert år inden udgangen af januar kvartal indsende afdelingens årsrapport med regnskab og en beretning om lokalafdelingens virksomhed til Foreningens net- værksudvalg, der sørger for, at beretningen gøres tilgængelig for hovedbestyrelsen og delegeret- forsamlingen.


§ 12

12.1. Lokalafdelingens ophør

To nabolokalafdelinger kan med Foreningens hovedbestyrelses godkendelse træffe beslutning om sammenlægning. I øvrigt kan beslutning om opløsning af en lokalafdeling alene træffes på to års- møder afholdt med mindst 8 ugers mellemrum. Vedtages det endeligt at opløse lokalafdelingen, til- falder dens midler Foreningen, der derefter forhandler med en (eller flere) nabolokalafdelinger om tilsvarende udvidelse af denne eller disse.

§ 13

13.1. Ændring af forretningsorden

Forretningsordenen kan alene ændres af Foreningens hovedbestyrelse.Godkendt af foreningens hovedbestyrelse den 23. januar 2015.

Underskrifter fra bestyrelsen og ungekontakt, som hermed tiltræder sig forretningsordenen, samt er gjort bekendt med ens tavshedspligten:

Formand
Kasserer

Næstformand
Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem
Ungekontakt

Dato

bottom of page