top of page

VIÐTØKUR

Viðtøkur hjá felagnum eru sambært viðtøkunum hjá Scleroseforeningen

§ 1 - Navn og hjemsted

 1. Foreningens navn er Scleroseforeningen (Sclerosufelagið).

 1. Foreningen, som er landsdækkende, har hjemsted i Københavns kommune. Hovedbestyrelsen har bemyndigelse til at ændre foreningens hjemsted.

 

§ 2 - Formål

 1. Foreningens formål er at bekæmpe multipel sclerose (MS) og beslægtede li- delser, at forbedre mennesker med scleroses forhold og livskvalitet og at skabe forståelse for deres situation. Disse formål søges blandt andet nået ved:

 

 1. at støtte videnskabelig forskning,

 2. at støtte og rådgive mennesker med sclerose og deres familier,

 3. at udbrede kendskabet til sygdommen og

 4. at understøtte driften af Sclerosehospitalerne i Ry og Haslev og Dronningens Ferieby i Grenaa.

 

§ 3 - Medlemmer

 1. Personer, familier, selskaber, firmaer, kommuner, foreninger samt andre insti- tutioner og organisationer kan optages som medlemmer af foreningen.

 

 1. Hvert medlem har én stemme ved valg til foreningens organer. For familie- medlemskaber gælder dog, at et sådant medlemskab giver to stemmer.

 2. Ingen af foreningens medlemmer hæfter for foreningens forpligtelser.

 

§ 4 - Foreningens organer

 1. Foreningens organer er: lokalafdelingerne (§ 5), delegeretforsamlingen (§§ 6- 8), Hovedbestyrelsen (§ 9) og 5 stående udvalg (§ 10) samt Kandidatudvalget

(§ 11).

 

 1. Valgbarhed til delegeretforsamlingen, Hovedbestyrelsen, lokalafdelingsbesty- relsen, regionsrepræsentanter, ungerepræsentanter og foreningens stående udvalg forudsætter medlemskab af Scleroseforeningen.

 

 1. Øvrigt frivilligt arbejde i Scleroseforeningen kræver ikke medlemskab.

 

§ 5 - Lokalafdelingerne

 1. Foreningens medlemmer er grupperet efter bopæl i lokalafdelinger, der dæk- ker en eller flere kommuner.

 

 1. Hovedbestyrelsen kan godkende opdeling af lokalafdelinger, der omfatter flere kommuner.

 

 1. Hver lokalafdeling ledes af en lokalafdelingsbestyrelse på 3-7 medlemmer, hvoraf minimum 2 skal være medlemmer med sclerose. Lokalafdelingens be- styrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Alle 3-7 bestyrelsesmedlem- mer og suppleanter for disse vælges af og blandt afdelingens medlemmer på lokalafdelingens årsmøde, hvor formanden vælges i lige år, og kassereren vælges i ulige år.

 

 1. Hvis lokalafdelingen ikke kan leve op til kravet om, at minimum 2 bestyrelses- medlemmer skal være medlemmer med sclerose, kan Lokalafdelingsudvalget bevilge dispensation.

 

 1. En lokalafdelingsbestyrelse kan udpege medlemmer til arbejdsgrupper.

 

 1. Lokalafdelingerne varetager netværksaktiviteter for medlemmerne i lokalom- rådet, samt deltager i landsdækkende indsamlinger og events. Herudover kan lokalafdelingerne, i det omfang de ønsker det, deltage i foreningens lokalpoli- tiske arbejde, arrangerer lokale events, indsamlinger og aktiviteter, der synlig- gør sclerose og Scleroseforeningen, som er godkendt af Hovedbestyrelsen.

 

 1. Lokalafdelingernes forretningsordener fastsættes i øvrigt af Hovedbestyrel- sen.

 2. Hvis en lokalafdelings bestyrelse på trods af gentagne opfordringer fra Lokal- afdelingsudvalget ikke følger forretningsordenen for lokalafdelinger, kan Ho- vedbestyrelsen, efter indstilling fra Lokalafdelingsudvalget, afsætte lokalafde- lingsbestyrelsen og foranstalte nyvalg til lokalafdelingsbestyrelsen.

 

 

§ 6 - Delegeretforsamlingen

 1. Delegeretforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

 1. Delegeretforsamlingen består af følgende 99 personer:

 

 1. Én repræsentant for hver af foreningens lokalafdelinger (p.t. 47)

 

 1. Hovedbestyrelsen på 12 personer, som omfatter:

 

 1. Foreningens formand, næstformand og kasserer (der tilsam- men udgør Formandskabet),

 

 1. formændene for Sundhedsudvalget, Social- og Handicapudval- get, Lokalafdelingsudvalget og Ungeudvalget,

 

 1. en scleroseforsker med lægefaglig baggrund (”Scleroseforske- ren”),

 

 1. en kommunikationsrådgiver (”Kommunikationsrådgiveren”), og

 

 1. 3 personligt tilvalgte, som kan opstilles og vælges på baggrund af deres viden, erfaring, kendskab eller særlige interesse for MS og foreningens arbejde (”De Personligt Tilvalgte”),

 

 1. 4 repræsentanter for unge med MS (Ungerepræsentanter),

 2. 10 repræsentanter for pårørende (”Pårørenderepræsentanterne”),

 3. 16 medlemmer med MS (”MS-repræsentanterne”), og

 

 1. 10 netværksrepræsentanter (”Netværksrepræsentanterne”). Som netværksrepræsentant kan opstilles og vælges personer med samme kompetencer som De Personligt Tilvalgte, dvs. personer, som har viden, erfaring, kendskab til eller særlig interesse for MS og foreningens arbejde.

 

 1. Hvis antallet af lokalafdelingsrepræsentanter måtte øges udover 47 som følge af opdeling af eksisterende lokalafdelingen eller oprettelse af nye lokalafdelin- ger, da skal antallet af valgte Netværksrepræsentanter øges tilsvarende.

 2. Hovedbestyrelsen kan invitere øvrige deltagere til delegeretforsamlingen. Per- soner, som deltager i delegeretforsamlingen uden stemmeret, kan få ordet med dirigentens tilladelse.

 

 

§ 7

 1. Ordinær delegeretforsamling afholdes hvert år i november måned. Tid og sted for delegeretforsamlingen, der fastsættes af Hovedbestyrelsen, oplyses på for- eningens hjemmeside.

 

 1. Forslag, der ønskes behandlet på delegeretforsamlingen - herunder i lige år, forslag til medlemmer af Hovedbestyrelsen samt udvalg, jf. § 10 - skal være foreningen i hænde senest 6 uger før mødets afholdelse.

 2. Senest 14 dage før delegeretforsamlingen udsendes indkaldelse med dagsor- den og - i lige år - Hovedbestyrelsens forslag til handlingsplan samt liste over kandidater til foreningens organer (i det omfang disse skal vælges af delege- retforsamlingen, jf. § 8 nedenfor), som er indstillet af Kandidatudvalget, eller som opstilles på grundlag af ”stillere”, jf. §§ 11 og 12 nedenfor. Listen over kandidater skal ledsages af en kort præsentation af hver kandidat.

 

 1. Indkaldelsen til delegeretforsamlingen skal endvidere indeholde en orientering om hvilke personer, som forud for delegeretforsamlingen er valgt til tillidspo- ster, hvor valget sker på anden vis end ved valg på delegeretforsamlingen,

 

dvs.; (i) valg af Ungerepræsentanter, der vælges af unge medlemmer med sclerose, jfr. § 10, samt (ii) valg af Pårørenderepræsentanter, MS-repræsen- tanter og Netværksrepræsentanter, der vælges af og blandt foreningens med- lemmer, jfr. § 12.

 

 1. Ekstraordinær delegeretforsamling afholdes, når Hovedbestyrelsen bestem- mer det, eller det skriftligt forlanges af mindst 1/3 af lokalafdelingerne. Senest 2 uger herefter udsendes med mindst 2 ugers varsel indkaldelse med dagsor- den til delegeretforsamlingens medlemmer. Indkaldelse sendes til lokalafde- lingernes formænd, men lokalafdelingerne kan udpege andre til at repræsen- tere lokalafdelingen på delegeretforsamlingen.

 2. Hovedbestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at delegeretforsamlinger afhol- des fuldstændig eller delvis elektronisk.

 

 

 1. Via egen opkobling tilslutter de delegerede samt andre inviterede sig et virtuelt forum, hvor delegeretforsamlingen afholdes. Sekretariatet fastsætter de nær- mere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved den elektroniske delegeretforsamling. De delegerede og andre inviterede afholder selv egne omkostninger til brug for deres deltagelse i den elektronisk delegeretforsam- ling.

 

 

§ 8

 1. Dagsorden for den ordinære delegeretforsamling skal indeholde følgende:

 

 1. Valg af dirigent.

 2. Hovedbestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

 3. Fremlæggelse af den reviderede og af Hovedbestyrelsen godkendte års- rapport til godkendelse.

 

 1. Fremlæggelse af Hovedbestyrelsens forslag til prioriteret handlingsplan

til godkendelse (kun i lige år).

 

 1. Fremlæggelse af Hovedbestyrelsens forslag til budget til godkendelse.

 2. Forslag fra Hovedbestyrelsen, en lokalafdeling eller delegeretforsamlin- gens medlemmer.

 

 1. Valg af formand, næstformand, kasserer, Scleroseforsker, Kommu- nikationsrådgiver og de 3 Personligt Tilvalgte. Formanden eller næst- formanden skal være et medlem med sclerose.

 

8.Valg af udvalgsmedlemmer til følgende udvalg:

 

 • Sundhedsudvalget (4 medlemmer, heraf 1 formand og 3 menige medlemmer. Mindst et af de fire udvalgsmedlemmer skal være et medlem med MS),

 • Social- og Handicapudvalget (4 medlemmer, heraf 1 formand og 3 menige medlemmer. Mindst et af de fire udvalgsmedlemmer skal være et medlem med MS) og

 • Lokalafdelingsudvalget (3 medlemmer, heraf 1 formand og to me- nige medlemmer. Mindst et af de tre udvalgsmedlemmer skal være et medlem med MS).

 1. Valg af revisor.

11.Eventuelt.

 1. Valg af medlemmer til foreningens organer finder kun sted i lige år, og pkt. 7- 10 udgår derfor i ulige år.

 

 1. Delegeretforsamlingen ledes af en dirigent valgt af delegeretforsamlingen. Di- rigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling.

 

 1. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt til en anden delegeret. I øvrigt har in- gen delegeret mere end 1 stemme.

 

 1. Beslutninger på delegeretforsamlingen træffes ved simpelt flertal, jf. dog § 18 om vedtægtsændringer.

 

 

§ 9 - Hovedbestyrelsen

 1. Foreningens overordnede ledelse varetages af en hovedbestyrelse på 12 medlemmer, der omfatter:

  1. formanden, næstformanden, og kassereren (formandsskabet) valgt af delegeretforsamlingen (jf. § 8),

  2. formanden for hvert af følgende udvalg: Sundhedsudvalget, Social- og Handicapudvalget, Lokalafdelingsudvalget og Ungeudvalget,

  3. Scleroseforskeren,

  4. Kommunikationsrådgiveren, og

  5. de 3 Personligt Tilvalgte.

 2. Disse medlemmer kan med almindeligt stemmeflertal supplere Hovedbesty- relsen ved at udpege en eller flere yderligere medlemmer, der har den nød- vendige ekspertise, som Hovedbestyrelsen finder relevant. Hvis to kandidater modtager lige mange stemmer, afgøres valget ved lodtrækning. Kandidaterne udpeges for to år ad gangen og har ikke stemmeret i Hovedbestyrelsen.

 

 1. Hovedbestyrelsesmøder skal indkaldes, når mindst 1/3 af Hovedbestyrelsens medlemmer forlanger det.

 

 1. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlem- merne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Er formanden ikke til stede, og er der stemmelighed, er det pågæl- dende beslutningsforslag bortfaldet.

 

 1. Såfremt et medlem af Hovedbestyrelsen udtræder af bestyrelsen, fx som følge af sygdom, udpeger Hovedbestyrelsen et nyt medlem, der har sæde i besty- relsen indtil næste delegeretforsamling, hvor der vælges et nyt bestyrelses- medlem til den pågældende post. Såfremt det udtrædende medlem er forenin- gens formand, skal næstformanden overtage formandsposten, således at det af Hovedbestyrelsen udpegede medlem bliver menigt medlem af bestyrelsen. Hovedbestyrelsen skal i den situation af deres midte udpege ny næstformand.

 

 1. Hovedbestyrelsen fastsætter medlemskontingenternes størrelse.

 

 1. Hovedbestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden de nærmere regler for sin funktion. Forretningsordenen skal blandt andet fastlægge de nærmere pro- cedurer for Hovedbestyrelsens virke, antallet af møder – der ikke bør være mindre end 4 per år – samt retningslinjer for en evalueringsordning, hvorefter bestyrelses- og udvalgsmedlemmer årligt vurderer såvel egen som andre be- styrelses- og udvalgsmedlemmers indsats i bestyrelse og udvalg.

 

 1. Formandskabet kan udpege et Advisory Board bestående af mindst 3 og højst 7 private eller offentlige beslutningstagere og fagspecialister. Advisory Board har rådgivende status for foreningens hovedbestyrelse og direktion i forhold til foreningens primære aktiviteter og skal virke for at fremme foreningens formål. Advisory Board mødes mindst to gange årligt med deltagelse fra formandska- bet og direktion. Advisory Board vælger en formand blandt sine medlemmer.

 2. Et medlem, eller personer, som er valgt til Hovedbestyrelsen, en lokalafde- lingsbestyrelse, et udvalg eller et andet tillidshverv, der efter Hovedbestyrel- sens opfattelse modarbejder eller skader Scleroseforeningens virke, regelsæt, beslutninger, værdier eller formål, eller disponerer i strid med vedtægterne, kan ekskluderes ved beslutning i Hovedbestyrelsen med 2/3 flertal. Hovedbe- styrelsens afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for Delegeretforsamlin- gen. I givet fald sker genvalg på samme vis, som hvis vedkommende var fra- trådt af andre årsager, jf. herved vedtægternes pkt. 9.4 (hovedbestyrelses- medlemmer) og pkt. 10.7 (udvalgsmedlemmer).

 

 

 

§ 10 - Udvalg

 1. Scleroseforeningens stående udvalg er:

 

 • Forskningsrådet,

 • Sundhedsudvalget,

 • Social- og handicapudvalget,

 • Lokalafdelingsudvalget,

 • Ungeudvalget

 

 1. Delegeretforsamlingen vælger i alle lige år medlemmer til hver af følgende 3 udvalg: Sundhedsudvalget, Social- og Handicapudvalget og Lokalafdelingsud- valget jf. §8, nr. 8. Disse medlemmer supplerer med almindeligt stemmeflertal hvert af udvalgene ved at udpege et antal yderligere medlemmer, der har den nødvendige ekspertise til hvert af udvalgene. Hvis to kandidater modtager lige mange stemmer, afgøres valget ved lodtrækning. De udpegede godkendes af Formandskabet.

 

 1. Sundhedsudvalget suppleres med en repræsentant fra Sclerosehospitalernes brugerråd.

 2. Lokalafdelingsudvalget suppleres med en regionsvalgt fra hver region, der vælges af lokalafdelingerne på et regionsmøde forud for delegeretforsamlin- gen. Ungeudvalget udpeger en repræsentant til Lokalafdelingsudvalget.

 

 1. Medlemmerne af Forskningsrådet vælges af Hovedbestyrelsen for 4 år ad gangen og kan normalt kun vælges for 2 perioder. Forskningsrådets medlem- mer skal være aktive forskere. Formanden, der udpeges af Hovedbestyrelsen, skal være scleroseforsker. Formanden kan, men behøver ikke, være den i vedtægternes § 6, punkt (iii) nævnte scleroseforsker. Flertallet af Forsknings- rådets medlemmer må derimod ikke være scleroseforskere. Ingen medlemmer af Forskningsrådet må deltage i behandlingen af ansøgninger fra den pågæl- dende selv eller fra ansøgere, der står den pågældende nær, herunder fra et institut, som vedkommende er knyttet til. Derudover udpeger Hovedbestyrel- sen en patientrepræsentant med henblik på inddragelse af patientperspektiv i de forskningsprojekter, foreningen vælger at støtte.

 

 1. De ovennævnte 5 udvalg vælger hver af deres midte en næstformand, når de er fuldtallige.

 2. Udtræder et medlem af et udvalg, kan de resterende medlemmer udpege et nyt medlem. Valg af nyt medlem af Forskningsrådet sker i Hovedbestyrelsen efter indstilling fra Forskningsrådet. Såfremt et udvalgsmedlem, som er valgt af delegeretforsamlingen udtræder af udvalget, fx som følge af sygdom, udpe- ger Hovedbestyrelsen et nyt medlem, der har sæde i udvalget indtil næste delegeretforsamling. Såfremt det udtrædende medlem er udvalgets formand, skal næstformanden overtage formandsposten, således at det af Hovedbesty- relsen udpegede medlem bliver menigt medlem af udvalget.

 

 1. Ungeudvalget består af 10 personer. Medlemmer til udvalget vælges af unge med sclerose, idet der i hver af foreningens 5 regioner vælges 2 medlemmer til udvalget. Udvalget vælger af sin midte en formand og en næstformand. Hvis Ungeudvalget skønner, at der er behov for at udvide udvalget med flere per- soner, som kan tilføre udvalget relevante kompetencer, kan udvalget med al- mindeligt stemmeflertal beslutte at udvide udvalget ved at udpege op til 3 yder- ligere medlemmer. Udvalget er de unges stemme i foreningen og fokuserer særligt på forhold og aktiviteter for unge med MS.

 

 1. Hovedbestyrelsen fastsætter udvalgenes forretningsordener, der skal inde- holde nærmere oplysninger bl.a. om udvalgenes arbejdsområder. Hovedbe- styrelsen fastsætter aldersgrænsen for medlemskab af Ungeudvalget.

 

 

§ 11 - Kandidatudvalg

 1. Kandidatudvalget er et af Hovedbestyrelsen nedsat udvalg, der har til opgave løbende at søge efter egnede kandidater til poster i foreningen. Kandidatud- valget består af foreningens formand og to øvrige Hovedbestyrelsesmedlem- mer, der vælges af Hovedbestyrelsen på første hovedbestyrelsesmøde efter delegeretforsamlingen i de år, hvor der afvikles personvalg. Foreningens di- rektør er sekretær for Kandidatudvalget.

 

 

§ 12 - Opstilling af kandidater og afvikling af valg til tillidsposter

 

 1. Valg til tillidsposter i foreningen sker blandt kandidater, der udpeges som føl- ger:

 

 1. Opstilling af kandidater til poster i Hovedbestyrelsen

 

Kandidater til posten som formand, næstformand, kasserer, posten som Scle- roseforsker samt posten som Kommunikationsrådgiver opstilles af Kandidat- udvalget, der indstiller én kandidat til hver af posterne.

 

Kandidater til posterne som Personligt Tilvalgte opstilles ligeledes af kandidat- udvalget, der indstiller tre personer til disse poster.

 

 1. Opstilling af kandidater til udvalg

 

Kandidater til posterne som formand for Sundhedsudvalget, Social- og handi- capudvalget samt Lokalafdelingsudvalget opstilles af Kandidatudvalget, der indstiller én kandidat til hver af posterne.

 

Kandidater til posterne som medlemmer af udvalgene opstilles af Kandidatud- valget.

 

Ungeudvalget opstiller 2 kandidater fra hver region til Ungeudvalget. Såfremt det ikke er muligt at finde to kandidater i en region, kan der vælges personer fra de øvrige regioner.

 

 1. Opstilling af kandidater til posterne som Ungerepræsentanter, Pårørendere- præsentanter, MS-repræsentanter, og Netværksrepræsentanter

 

Kandidater til posterne som Ungerepræsentanter, Pårørenderepræsentanter, MS-repræsentanter og Netværksrepræsentanter opstilles af Kandidatudval- get, der indstiller et antal kandidater svarende til det antal personer, som skal vælges til de pågældende poster (dvs. 4 kandidater til posterne som Ungere- præsentanter, 10 kandidater til posterne som Pårørenderepræsentanter og 16

 

kandidater til posterne som MS-repræsentanter samt 10 kandidater til po- sterne som Netværksrepræsentanter).

 

 1. Opstilling på opfordring af ”stillere”

 

Ethvert medlem af foreningen skal herudover kunne opstille til en tillidspost, såfremt den pågældende kandidat kan mønstre minimum 5 stillere, dvs. frem- vise dokumentation for, at 5 medlemmer af foreningen støtter vedkommendes kandidatur.

For stillere til kandidater til Ungeudvalget gælder, at stillerne, skal være med- lemmer af foreningen, som er under den gældende aldersgrænse på det tids- punkt, hvor valget til Ungeudvalget skal finde sted.

Et medlem, som er stiller for en bestemt kandidat til en given post, kan ikke samtidig være stiller for en anden kandidat til samme post.

 

 1. Afvikling af valg

 

Valg af medlemmer til diverse udvalg og til poster i Hovedbestyrelsen skal i det omfang valget ikke finder sted på et lokalafdelingsmøde, regionsmøde el- ler delegeretforsamlingen afvikles som hemmelige valg, der enten kan ske (i) ved hjælp af stemmesedler, der udfyldes af de stemmeberettigede medlem- mer og fremsendes til foreningens sekretariat, eller (ii) som en webbaseret afstemning, eller (iii) som en kombination (i) og (ii). Hovedbestyrelsen fastsæt- ter de nærmere regler herfor.

Valg af medlemmer af Ungeudvalget samt valg af Ungerepræsentanter, Pårø- renderepræsentanter, MS-repræsentanter, Netværksrepræsentanter samt re- gionsvalgte til Lokalafdelingsudvalget skal finde sted i sensommeren/efteråret forud for delegeretforsamlingen i de år, hvor personvalg finder sted. Valg af de pågældende skal senest have fundet sted inden udgangen af september må- ned det pågældende år.

 

 

§ 13 - Hverv i foreningen

 1. Alle hverv i foreningens organer er ulønnede. Foreningen skal tilstræbe, at ingen personer sidder i samme funktion i samme bestyrelse eller udvalg på ubegrænset tid.

 2. Intet medlem af foreningens organer må indgå forretningsaftaler med eller på- tage sig lønnet arbejde for foreningen.

 

 1. Ingen kan sidde på flere poster i Delegeretforsamlingen. En person, der i for- vejen er valgt til en post, der giver sæde i Delegeretforsamlingen, kan således kun stille til valg til en anden post, der ligeledes giver sæde i Delegeretforsam- lingen, såfremt vedkommende samtidig fratræder den førstnævnte post. Hvis en person søger valg til flere poster, som hver især giver sæde på Delegeret- forsamlingen, skal vedkommende anses for valgt til den post, hvortil han har fået flest stemmer.

 

§ 14 - Regionalt samarbejde

 1. I hver af landets 5 regioner koordineres aktiviteterne på regionsmøder, hvori deltager repræsentanter fra hver af de respektive regioners lokalafdelinger. Møderne afholdes 1 – 2 gange årligt og indkaldes af Lokalafdelingsudvalget.

 

 

§ 15 - Sekretariatet

 

 1. Sekretariatet ledes af en af Hovedbestyrelsen ansat direktør, hvis kompetence og ansættelsesvilkår fastsættes af Hovedbestyrelsen.

 

 1. De ansatte i sekretariatet kan deltage - uden stemmeret - i foreningens orga- ners møder, medmindre organerne i de enkelte tilfælde beslutter andet. De ansatte i sekretariatet, der er medlem af foreningen, har ikke stemmeret ved valg af personer til poster i foreningen, ligesom de ikke kan være stillere for kandidater.

 

 1. Sekretariatet har til opgave at varetage foreningens administrative og økono- miske anliggender, herunder gennemførelsen af de beslutninger, der træffes af delegeretforsamlingen og Hovedbestyrelsen, samt at bistå foreningens øv- rige organer.

 

 

 

§ 16 - Tegningsret

 1. Foreningen tegnes af foreningens formand, næstformand eller kasserer i for- ening med et andet hovedbestyrelsesmedlem eller af en af disse i forening med direktøren.

 2. Hovedbestyrelsen kan meddele prokura.

 

 

 

§ 17 - Årsrapport

17.2  Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsrapporten revideres af en stats- autoriseret revisor, der vælges af delegeretforsamlingen.

 

§ 18 - Vedtægtsændringer

 1. Vedtægterne kan ændres, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer på delegeret- forsamlingen er for ændringsforslaget.

 

 1. Træffer delegeretforsamlingen beslutning om foreningens opløsning, skal der samtidig træffes beslutning om anvendelse af foreningens midler til fremme af foreningens formål eller et dermed beslægtet almennyttigt formål, hvilken be- slutning kræver godkendelse af det ministerium, hvis ressort omfatter sund- hedsområdet.

Således vedtaget på foreningens delegeretforsamling den 18. november 2023.

bottom of page